39ע םירתא תיינב בשחמ ינמאנ

םעונ לש התיכה

יטומ לש התיכה

סקדניא
... רתאה

. ס"בנמ

ילש ד"פרמה

םיכרעמ

ןרקב יתדובע
ברק

... םילויט

םירושיק

תונכות

דומיל ירפס

םיטנופ

םיקחשמ
םיידומיל

ללוחמ
ןובשחב םינחבמ

... הלא לש ןגה

םינחבמ ללוחמ
ישיא

הדות

םינומקופ

םירומה םורופ
לודגה

טא'צ

.

. ימינפ שופיח עונמ

תיבה ףדל ונתוא וכפה
!ךלש FAVORITES ל רתאה תפסוהל ץחל
http://run.to/noam - תרצוקמ תבותכ שי רתאל
םולש

דעלאו םענ לש רתאל םתעגה

םדקל לוכיש המ לכו תועצה תונויער תובוגת לבקל חמשא
רתאה תא
ררולפסקא י"ע אוה רתאה תא תוארל רתויב הבוטה ךרדה
םינושה ויגוסל ירבע