מרכז פדגוגי מרפ"ד

ד"פרמ

תומורת
תותיכב םידמלנה םיאשונה יפ לע ןורכיז יקחשמ
ךרה ליג
הדימל יזכרמ
,העתפה תספוק ,תצפוק עדרפצ ,םימ תצצפ ,רוברב : ריינ ילופיק
תויומד ןוילמ תויצמינא םע ימגורוא םלש רתא
םיצבשת ,םיצחשת ,תרוזפת יצבשת
םינוש םיאשונב רועיש יכרעמ
םיעדמו עבטב רועיש יכרעמ
םוקמ יולימל רועיש יכרעמ
םייוסינ
תוגצמ
(תילגנאב רועיש יכרעמ) םירושיק
םירמוח ןסחמ
בשחמה תותיכל הדרוהל םינתינה םירתא
םיפקש
תילע לעל תימרונפ הנומתל ןויער
הפיח לש תימרונפ הנומת
סובוטוא יקחשמ
דרוו ץבוק (?הלאה תויעבה תא ןיא ימל) התיכב תעמשמו םיקוח