משחקים לימודיים

דמלנה רמוחה יפ לע ,רסחה תא םלשה ,ןוכנ אל ןוכנ ,םייאקירמא םינחבמ ,היוורט קחשמ

    םייאקירמא םינחבמ    
חמצה
בלה
םימה
תרושקת
השרות

הלימה תא ןוכנ בותכ
ןוכנ בותכ
תונוש תוצרא
בלהו םדה תכרעמ

םילימ תמאתה
הכופיהו הלימ
תרוזפית

הרסחה הלימה תא םלשה
וניפוגב ןוזמה עסמ
יצראה םימה ליבומ
המישנה תכרעמ הנבמ
הזחה תיבו תפערס
חוכה תנחת

ןוכנ אל וא ןוכנ הנע
הריבצ יבצמ

היוורט יקחשמ
רנוילמ תויהל הצור ימ
ו-ד תותיכ יללכ עדי
ןומטמה תא אצמ

םיידומיל םילזאפ

ףוג תוכרעמ לש םיידומיל םילזאפ
.ו-ג תותיכב דומיל יקרפ ,םדאה
לאמשמ הנומתה לע ץחל רבסה תלבקל
... בלהו םדה תכרעמ
בלה הנבמ
... םינוש םילזאפ
םיליגרתו תונומת תמאתה לש לזאפןורכיז יקחשמ


תעפוהל ןיתמהל שי קחשמה תליחת ינפל
(לאמשמ הנומת האר) רושיאה
רבסה לבקת הנומתה לע ץחלת םא
קחשמה ןפוא לע טרופמ

4-7 םיידומיל םיקחשמ
ןובשחו האירק 4-6 יאליג ךרה ליגל
תונוש תומרב רוביח יליגרת
תונוש תומרב רוסיח יליגרת
טושפ רוסיח רוביח ןובשח ונימוד קחשמ
רפסמל תומכ תמאתה לש לזאפ
םירפסמה לזאפ
םילימ יוהזו תויתוא תדלקה

:םיאשונ יפל ןורכיז יקחשמ
םיינורשעו םיטושפ םירבש
תונידמ ילגד
תולזמה רה
םישחנו תומלוס
ץבשת
הביבסה תוכיא ץבשת
תילגנאב והשמ

תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס
1 תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס
2 תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס
3 תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס
4 תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס
5 תיב ףלא-ה יפל ןיימו רדס

תירבעב המאתה יליגרת
הבקנ רכז ןוימ
1 תופדרינ םילימ
2 תופדרינ םילימ
3 תופדרינ םילימ
4 תופדרינ םילימ


                      םרזה םע                       
םיחנומ ןולימ
ילמשחה לגעמה ינומיס
תוחיטב יללכ
הרונה יקלח
הנומתל ןוכנ טפשמ םאתה

ונילגרל תחתמ
םינבא יוהז
הרדגהו הנומת
םיגשומ ןולימ

רעוב הז
םיחנומ ןולימ
ושומישו הרעבה רמוח
תוחיטב יקוח
תובושתו תולאש

עבטה ןמ תונתמ
םיחנומ ןולימ
תוכתמה לש תוהז תדועת
םינוש םיגסמ

דועו םיקיבאמ םיקרח ,םילעה ,חמצה
הלעה הנבמ
לועבגה לע םילעה רודיס
םיטושפ םילע לש תונוש תורוצ
םינוש םיחמצ יקיבאמ
חרפה יקלח

חוכה תנחת
תונוש היגרנא תורוצ
חוכה תנחת יביכר
הללוסה

המישנה תכרעמ
הנומתל םש םאתה
תורדגה


ןובשח

תומלש תורשע
םייתרפס דח םירפסמ לש ,לפכ ,רוביח ,קוליח ,רוסיח

םינוש םיקחשמ


                                                                                   

,,, תיבה רתאל הרזח                                                                                           ןגל וסנכה


  several  


  several