מנבס

.הדובע תינכות .1
לומג תלבק .2
... הכרעה יעורא תיינב+תוכרעה קנב תינב+תורכה תגצמ .3
תורעהו םידגה קנב .4
םינוסבנמ דומיל תארקל תונכה .5
ולש דומילה תועוצקמב הרומה י"ע הכרעה ןונכת .6
ישיאה בשחמב ןוסבנמ תנכות תנקתה .7
ןוסבנמה תלעפהל תטרופמ תגצמ .8
םיביכרמ אלל םיעוריא םע ,םיביכרמו הכרעה יעוריא םע ןוסבנמ תלעפהל דרוו ץבוק .9
דבלב 91 עוריא ןוסבנמ תלעפהל דרוו ץבוק .10
םינוסבנמ תומלתשה רחאל (ץלמומ) להונ .11
. טקסיד לש תיטמוטוא הלעפה ץבוק .12
תודועת לש תומגוד .13
. טנרטניאה תשר לע רבסה .14
םימורופ .15
ס"בנמה רתא .16
ץראה יבחרמ תיקנע תודועת תירלג .17
(הדות הנרוא) ןוסבנמה תנכותב םירומ תומלתשה תארקל רפסה תיב תנכה .18
.תיסורה הפשב ןוסבנמ תלעפה .19
,תוחוד ,יוביג תנכה .20
םידימלת תומשו םיוק םע םירומ רובע ןייוצמ הקירס ספוט והז ,תודש םע דרוו ץבוק .21
ERORO - 50-56 הרומ קסידב הלקת לש הרקמב .22
Excel ל תורגב ינויצ תרבעה-עדימ ףד .23
( ,הנכותה תדרוה ,רבסה) 2.5ל 2.4 מ ןוסבנמ גורדיש .24
הגמ 18.8 3.02 ןוסבנמ תנכות תדרוה .25
WINZIP תנכות .26
ליבומ תוצל תויחנה .27
תוכילה תשקה .28
םימינפ םינויצ תסנכהל דרוו ךמסמ .29
(םשב דעי תרימש-ינמי רותפכ ץחל) ןוסבנמ - ס"בנמ תוחוד תגצמ .30
1 קלח ליימהמ םינויצ תשקה םירבסה תדרוה 2 קלח ליימהמ םינויצ תשקה םירבסה תדרוה .31
'א ינוריע רפסה תיב רובע םיחותפ םיעוריאו םינויצ תשקהל דרוו ךמסמ .32
סנאילא ס"יב ךנחמ תורעהו תוכילה .33
ילאירה ס"היב ילמס.34
הנשי הסריג 97 דרוול הפולג ...וא .(דבלב העצה) הזוחא ,רדה ,זכרמ ילאיר הביטח ןועברל הדועת .35
(םריב תיב) ןושאר ןועברל תוילולימ תוכרעה תשקה .36
3.02 ןוסבנמ תנכות .37
.תויורגבל םידחוימ תוחוד .38
.םיביכרמ םע .38
.הקידב טקסיד .39
3.02 ןוסבנמ תנכות תדרוה.40
3.03 ןוסבנמ תנכות תדרוה.41
לייסקאב םינויצ בושיח .42
םיספט.43


  several