טיולים לבתי ספר

םילויט ילולסמ

דמלמ ינא ובש רפסה תיבב םילויט זכר יתויה תרגסמב
זכרא הז רתאב .תונושה תותיכל םילויט ןיכמ ינא
תומוקמ ,םיבושח םינופלט ,תופמ ,םינושה םילויטה ילולסמ תא
דועו םינושה םירתאב םיידוחי

(בושח) םירבסה ,המדקה ,אובמ

רוד ףוח
ןומדקה םדאה תורעמ
הרקנה שאר
ןומלצ לחנ
תיטבורה תפרה
הנצינל לויט
רובתה תרובדל לויט