תונכות

רשא (םניח) תונכות אוצמל ולכות הז רתאב
ןתרזעב ולוכ רתאה תא יתינב
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/image3/bar20.gif
תונכות

 רושיקה רואית   רושיקה תדרוה    ךיראתב לבקתה 
רותפכ תציחלב תומר יפ לע תורוזפית תנכהל תנייוצמ הנכות תרוזפת 20/03/00
הלצה טקסיד 660K 31/08/06
תנייוצמ ,ריינ יסוטמ תיינב ,הקיטואנוריוא תדמלמה הנכות
תידמימ תלת
1.0m 31/08/06
HEBMASTER םיטפירקס ללוכ תירבעב ןיוצמ HTML ךרוע 1.3M 31/08/06
תיבה רתא ץחל תיבה רתא 31/08/06
  several