גופנים
דרוו יכמסמל םינפוג ףיסוהל ןתינ
םידומילה תנש ךלהמב ונתוא שמשל םילוכיש םינפוג המכ יתפסא הז רתאב

הנקתה תוארוה תלבקל ןאכ וצחל

  several