נושא:   מבחן במחשבת ישראל    מחבר/ת:   אורן    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:

1. לפי הפרשנות שלמדנו בני האדם ביקשו לבנות את מגדל בבל בגלל?
רצון להגיע לאלוהים
הפחד האנושי מפני הבדידות האנושית, מפני הפלגנות והפיזור
התרסה כנגד אלוהים על כך שפיזר אותם
בגלל שלחיות ביחד יכול להביא להישתלטות תרבות אחת ולעריצות שלה

2. לפי סיפור מגדל בבל הרעיון האוניברסלי נראה לאלוהים כ:
לא רצוי
רצוי
אלוהים לא מתערב במעשי בני האדם
בתחילת הסיפור הוא נתפס כלא רצוי על ידי האלוהים ולאחר מכן אלוהים משלים איתו

3. לדעת ליבוביץ אלוהים לא העניש את בני האדם בכך שפזר אותם למספר רב של תרבויות והרס את החלום האוניברסלי
נכון       לא נכון

4. ליבוביץ טוען שאלוהים פגע בבני האדם בכך שפיזר אותם משום שריבוי תרבויות מביא לפגיעה חמורה באחדות האנושית שהיא הערך העליון
נכון       לא נכון

5. ליבוביץ טוען שעדיף דיכוי האדם מאחר מאבקים ושפיכות דמים שנגרמו בגלל ריבוי התרבויות
נכון       לא נכון

6. בדברי הנביא ישעיהו, אנו פוגשים גישה
אוניברסלית       פרטיקולרית

7. השלימו את המשפט: בדברי הנביא ישעיהו, אנו פוגשים גישה ____________ הקוראת לעמי העולם להתלכד סביב ______________
פרטיקולרית, הרעיונות האלוהיים
אוניברסלית, הרעיונות האלוהיים
פרטיקולרית, הרעיון התרבותי הכלל אנושי
אוניברסלית, הרעיון התרבותי הכלל אנושי

8. גון לנון מייצג בשירו תפיסת עולם
אוניברסלית       פרטיקולרית

9. בשירו של גון לנון "דמיין", הדת המבטיחה לאדם את_____________ מונעת ממנו את ______________.
העתיד, זיכרון העבר
העולם הבא, חיי ההווה
חיי ההווה, העולם הבא
הזיכרון הלאומי, הזיכרון האישי

10. בעיתון פוסמם לאחרונה כי הוקם בהודו כפר גלובלי בו נאסר על החברים ליצבור רכוש, להאמין בדת כלשהי ולהיות קשורים לכל מוסד שהוא. החיים בכפר זה מתאימים להשקפת העולם המתואר במקור של:
הנביא ישעיהו
גון לנון
הרמב"ם
ישעיהו לייבוביץ

11. לפי איזה מהמעגלים הבאים לא ניתן לראות באח דניאל יהודי?
מעגל המשפחה
מעגל הזיכרון
מעגל השקפת העולם ואורח החיים
מעגל האחריות והמעורבות
מעגל המקום

12. מהו הקושי הפסוכיולוגי אותו השופט זילברג מציג בדבריו כאשר הוא דן בפרשת האח דניאל?
איך ההלכה יכולה להכיר ביהדותו של האח דניאל ובית המשפט לא
איך ההלכה לא יכולה להכיר ביהדותו של האח דניאל ובית המשפט יכול
לאור ההיסטוריה של עם ישראל, מדוע אי אפשר לראות באח דניאל יהודי
כיצד לסרב לבקשתו של אדם שבמעשיו הציל יהודים רבים

13. לדברי השופט חיים כהן בפרשת האח דניאל, יש לראות כיהודי מי_____________
שהוא בן לאם יהודיה
מי שלפי ההיסטוריה היהודית נחשב ליהודי
מי שרואה את עצמו כיהודי
מי שמקיים אורח חיים יהודי

14. במקור "ואעשך לגוי גדול" – הבטחת אלוהים לאברהם, משום דגש על_________________
השליחות הרעיונית המוטלת על אברהם       ההמשכיות המשפחתית- אברהם כאבי האומה

15. הראשון שמכנה את "בני ישראל" כ"עם ישראל" הוא:
אלוהים
פרעה
אברהם
יעקב

16. מדוע אלוהים אומר למשה שעליו להציג את עצמו בפני בני ישראל כ"אלוהי האבות"?
מאחר ובני ישראל האמינו בכוח של אבותיהם
להראות את הקשר בין אלוהים לאבות
מאחר שאלוהים לא נגלה לבני ישראל בזמן שהם היו עבדים, אלא רק לאבותיהם.
מאחר שאלוהים נגלה רק לבני ישראל בזמן שהם היו עבדים ולא לאבותיהם.

17. מדוע ברית סיני מהווה תפנית בקשר של אלוהים עִם עם ישראל?
בברית הר סיני בחר אלוהים בפעם הראשונה ליצור קשר עם אבותיו של עם ישראל ולא עם העם עצמו
בברית הר סיני בחר אלוהים בפעם הראשונה ליצור קשר עם עם ישראל ולא עם אבותיו בלבד
עד ברית הר סיני היה אלוהים "אלוהי העם" מברית הר סיני אלוהים הוא אלוהי האבות
עד ברית סיני היה אלוהים "אלוהי האבות" מברית סיני אלוהים הוא אלוהי העם.

18. במקור "גילוי האל כתשתית האומה" מנסה הרמב"ם לחזק את עמדתו שהיהדות היא בעיקרה:
השתייכות משפחתית והצד הרעיוני בה אינו הצד המרכזי
השתייכות רעיונית והצד המשפחתי בה אינו הצד המרכזי
השתייכות רעיונית בלבד
השתייכות משפחתית בלבד

19. לטענת החת
אין להם מקום בתוכה
הם יכולים להגיד את ברכת הכהנים בלבד
יש להם מקום בתוכה בחגים בלבד
יש להם מקום שווה בתוכה בגלל המציאות המודרנית, בה יהודים רבים אינם מקיימים את כל מיצוות הדת כבעבר

20. השלם את המשפט:
לפי דברי הרב עובדיה יוסף __________ לאפשר לכוהן מחלל שבת לברך את ברכת הכוהנים מאחר _____________
אין; והוא עלול לשמש דוגמה רעה
יש; ועלינו למחול לחוטאים על חטאים שביצעו.
יש; וקיים חשש שמניעת התפילה ממנו תרחיק אותו מבית הכנסת ומהמסורת היהודית
יש; שמניעה מכוהן מחלל שבת לברך ברכת כוהנים תקרב אותו לבית הכנסת ולמסורת היהודית

21. השלם את המשפט:
לדעת בוזגלו המסורתי_____________________
מקבל את הרעיונות היהודיים מדור ההורים אולם הוא משנה אותם ומעצב אותם בהתאם לתפיסת עולמו.
בוחר את לעצב את המסורת לפי תפיסת עולמו ללא קשר לדרך הוריו.
אינו מקבל את הרעיונות היהודיים מדור ההורים ויוצר מסורת משלו בהתאם לצו מצפונו המוסרי
הולך לרב לקבל ממנו פתרונות ואין לו כל שיקול דעת בשאלת דרך יישום פתרונות אלו

22. לפי הרב אהרון ליכטנשטיין ברב שיח בנושא זהות יהודית,מה שמר על קיומו של העם היהודי המהלך הדורות?
השקפת העולם היהודי שמתגלמת בתורה ובמצוות
השקפת העולם היהודי שמתגלמת בתורה ובמצוות+ ממד מוסרי אוניברסלי
ממד מוסרי אוניברסלי
הרעיון כי יש להוציא אל מחוץ למחנה את מי שרואה את היהדות כצו מוסרי אוניברסלי.

23. חיים כהן רואה את השקפת העולם היהודית כמבוססת על צווים מוסריים מרכזיים אותם הוא מכנה, על סמך המושג התלמודי, "כלל גדול בתורה" מה מבין הבאים נכלל בצוים אלו?
שיוויון בין בין האדם
הכרה בריבוי דעות בני האדם
עזרה לחלש
כל התשובות נכונות

24. "מוסר הנביאים" לפי הכרזת העצמאות הוא/ הם:
יסודות החירות, הצדק והשלום
שיוויון בין בני האדם
עזרה לזולת ובמיוחד לחלש
מה שלא נעים לך אל תעשה לחברך

25. "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" כיצד הציווי המופשט הזה הופך למעשה מוחשי?
על ידי תפילת כוהנים הנערכת בערב פסח
על ידי חופשה של ישראלים לסיני בחג הפסח
על ידי ארוחה חגיגית בפסח הכוללת אכילת דברי מאכל בעלי משמעות סמלית
על ידי שיחות בנושא חטאי בני ישראל במיצריים אותן אנו מקיימים בליל הסדר

26. בשירו של יהודה עמיחי "שהר הזיכרון יזכור במקומי" אנו מבינים כי המשורר מתייחס אל הזיכרון הלאומי כ....
מיותר לחלוטין לנוכח גורם השיכחה האנושי
לא מפותח דיו ולכן צריך להקים מוסדות זיכרון נוספים כמו אתרי הנצחה נוספים לחללי מלחמות ישראל
כתרבות של זיכרון המכבדת את העבר והופכת אותו לחלק חשוב והכרחי מחיי היום יום שלנו כאומה
כתרבות של זיכרון שמרוב יחס של כבוד כלפי העבר הופכת למעמסה כבדה בהווה

27. מה היחס של ברל כצנלסון אל הזיכרון ואל השיכחה במקור "בזכות הזיכרון"?
יש להישתקע בזיכרון
יש לשכוח את אירועי העבר על מנת שלא לישקוע בו
הזיכרון והשכחה לא יכולים להתקיים זה ללא משנהו
הזיכרון והשכחה לא יכולים להתקיים זה ללא משנהו, אולם חשוב יותר להיתרכז בעתיד כי את העבר אי אפשר לשנות.

28. זאן אמרי במקור "סולידריות לנוכח איום" מתאר כי הדבר היחידי הקושר בינו ובין היהדות הוא____________________________.
סולידריות הקשורה לגורל היהודי של רדיפות מתמידות.
המוצא היהודי והמנהגים היהודיים.
המסורת היהודית אותה קיבל מסבו היהודי שחי 100 שנים לפני כתיבת המקור.
זוועות השואה, אותן הוא חווה כניצול שואה.

29. לדעת הרמב"ם הדרך הנכונה ביותר לתת צדקה היא___________________________________
מתן צדקה בסתר כך שמתן הצדקה לא יתוודע לרבים וכך שהעני לא ידע ממי קיבל את כסף הצדקה.
לשקם את העני. למשל, לדאוג לו לפרנסה ובכך לדאוג שלא יזדקק לכספי הצדקה.
לתת לעני צדקה תוך כדי שהאדם יצטער בפני העני על זה שהוא נאלץ לתת לו צדקה
לשאול את העני לכמה כסף הוא זקוק לפני שהוא נותן לו.


several צפיות