נושא:   מבחן תרשים 15 ללא התלמוד החזותי    מחבר/ת:   טמסוט נסים    לכיתות:   ה,ו,     התלמיד/ה:

1. פירוש המלה : כללא דאבדתא
כללי האגדה
כלל המציאות
כללי האבידה
כללים

2. פירוש המלה :מינה
שלה
ממנה
אולי
בשביל מה

3. פירוש המילה :אי
אם
יותר
כואב
גדול

4. פירוש המילה :ווי לה
שנו חכמים
נכנס
אוי לה
אחי

5. פירוש המילה :נמי
כן
לא
מה
גם

6. פירוש המילה : לא שנא
בית כנסת
לא שונה
לא שנים עשר חודש
יש

7. פירוש המילה :קטרא
קשר
מעט
פחות
קטור,לחץ

8. פירוש המילה : דציידא
אדם
צייר
אנחנו
של הציידים

9. פירוש המילים קטרא דציידא
קטור הציירים
הלך
קשר הציידים
עוסקים

10. פירוש המילה :הכי
לפני
כך
לקום
מצאנו

11. פירוש המילה : מקטרי
הם
איך
קושרים
ידבר

12. פירוש המילה :הכי מקטרי
חזר
כך קושרים
כך מקטרים, מתלוננים
ברך אותו

13. פירוש המילה : בעו מיניה
ישקול אותם
להם
שאלו ממנו (אותו)
יקח אותם

14. פירוש המילה : תניתוה
עולה על דעתך
זלזלתם בה
למדתם אותה
סוברים

15. פירוש המילה : גסטרון
כסף
עופרת
ברזל
בדיל

16. מתי האבידה מותרת לכל אדם
כששמענו את בעל האבידה אומר ווי לה לחסרון כיס
כשבעל האבידה התייאש
כשבעל האבידה הפקיר את האבידה כי אין לו סימן
כל התשובות נכונות

17. מדוע הקשר במחרוזת של דיגים לא מהווה סימן
כי זה קשר מסובך
גם הגמרא לא יודעת
כי כולם קושרים אותו קשר
אין קשר בכלל לקשר, זה לא קשור

18. מדוע מניין הדגים שבמחרוזת לא מהווה סימן ?
כי מנין לא הווי סימן
גם הגמרא לא יודעת
כי צריך עשרה אנשים במניין ושם היו רק תשעה
כי המניין שווה בכל המחרוזות

19. משקל מהווה סימן
נכון       לא נכון

20. פירוש המילה :עסקינן-אנו עוסקים
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

21. תניא- זה בריתא
נכון       לא נכון

22. כינוי לאמורא שחי בארץ ישראל-זה רב
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

23. מניין מהווה סימן
לא נכון       נכון

24. פירוש המילה :כינוי לרב שחי בארץ ישראל- רבי
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

25. האמוראים חיו אחרי התנאים
נכון
מחלוקת
לא נכון
לא ידוע

26. בזמן התנאים נכתבה המשנה
נכון
מחלוקת
לא נכון
לא ידוע

27. הגמרא כתובה בשפה
עברית
יידיש
ארמית
אמהרית

28. פירוש המילה הכא
שם
היה
במה
כאן

29. פירוש המילה - במאי
במה
כאן
מים
בחר

30. האם מידת אורך ורוחב מהווה סימן
לפעמים
לא
כן
תיקו

31. מהו סימן הבא מאליו
סימן שהיה בחפץ
סימן שנוצר בחפץ מאליו
סימן שהולך ברגליו
סימן שלא יורד בכביסה

32. חשיבי
חשובים
לחשוב
חשבון
חשב

33. טפי
תינוק
פחות
יותר
נמוך

34. תמרי
בצל
תמר
תמרים
רימונים

35. המושג תיקו מבטא
אין הכרעה אלא תשבי יתרץ קושיות ושאלות
יש הכרעה
ראשי תיבות תשבי צורי לבבי
גם הגמרא לא יודעת מה זה

36. פירוש המילה :איתמר
שמענו אותו
שיש בו
נאמר (בבית המדרש)
אמר לו

37. פירוש המלה : כולי עלמא
כל העולם
לא חולקים
כל היום
ממנו

38. פירוש המילה :פליגי
מדברים
חולקים
מפלגה
מעכשיו

39. פירוש המילה :דמייאש
התייבש
היה
כאשר
שמתייאש

40. פירוש : דשמעיניה
שראינו אותו
ששמענו אותו
סימן
רחמנא

41. פירוש : דכי אתא לידיה
כאשר הגיע לידו
כאשר עבר לידו
כאשר הם חולקים
העלה בעיה

42. ת"ש פירושו
תא שמע
בא ושמע
הבאת ראיה או הוכחה
כל התשובות נכונות

43. בגויה פירושו
בגבו
בתוכו
בחוץ
עכשיו

44. רחמנא פירושו
רחמים
חכמים
התורה,הקדוש ברוך הוא
עם ישראל,ארץ ישראל

45. שרייה פירושו
אסר אותו
התיר אותו
השרה אותו (במים)
אכל

46. סימנא אית לי פירושו:
סימן אין לי
סימן יש לי
מסומן ומסודר
מתייאש


several צפיות