נושא:   מבחן מלים גמרא-קדושין לא    מחבר/ת:   טמסוט נסים    לכיתות:   ו,     התלמיד/ה:

1. פירוש המלה : מאי
לא בשבילי
לא הייתי
לא הלך
מה

2. פירוש המלה :אילמא
למה
אם נאמר
אולי
בשביל מה

3. פירוש המילה :הכי קאמר
אם נאמר
איך אמר
כך אמר
התנא הזה

4. פירוש המילה :מנלן
שנו חכמים
נכנס
קם
מניין לנו

5. פירוש המילה :מאי טעמא
מה הטעם
מיים טעימים
מה העם
איך הוא שתה

6. פירוש המילה : איכא
עץ סברס
יין
ללמוד
יש

7. פירוש המילה :ביניהו
אני
בינהם
לעצמו
לפני

8. פירוש המילה : אנא
אני
איני
אנחנו
הלך

9. פירוש המילה :עייל
עלה
הלך
נכנס
בא

10. פירוש המילה :לקמיה
לפני
קם
לקום
מצאנו

11. פירוש המילה : אילימא
הם
איך
אם נאמר
היא

12. פירוש המילה : בריה
כאן
איפה
בנו
ברך אותו

13. פירוש המילה : ליה
שכח
להם
לו
אבא

14. פירוש המילה : סלקא דעתך
עולה על דעתך
סילק דעתו
אין הלכה כמותו
סוברים

15. פירוש המילה : פליגי
בשבילי
בשבילו
ללמוד
חולקים

16. פירוש המילה :למיעבד
רחמים
לעשות
משבח אותו
הלך

17. פירוש המילה :אתא
בא
הלך
אתה
לפני

18. פירוש המילה אין
כן
לא
אולי
בצל

19. פירוש המילה : עיל-עכשיו
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

20. פירוש המילה :שדריה-מקום לינה
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

21. תניא- זה בריתא
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

22. פירוש המילה :הא לן-זה להם
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

23. פירוש המילה :איניש-אדם
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

24. פירוש המילה :אהדרינהו-החזיר אותו
נָכוֹן       לֹא נָכוֹן

25. פירוש המילה :פשיטא
אני
נכנס
פשוט
שתה

26. פירוש המילה :לא פליגי
לא בשבילי
לא בשבילו
לא חולקים
לא בשבילם

27. פירוש המילה :הוא אמינא
היה אמין
איך אמר
אם נאמר
הייתי אומר

28. פירוש המילה :מאי ביניהו
למה
מה ההבדל ביניהם
אולי
גר

29. פירוש המילה :אגמריה
יגמור עליו
אם נאמר
לא חולקים
לימד אותו

30. איכא ביניהו דאגמריה עיסקא      
10 נקודות  

31. אילמא כל מצוותא דמחייב אבא למיעבד לבריה      
10 נקודות  


several צפיות