:    ְִַֹּ ֶ ַֹ ֵַַָ ֹ     /:       :   ,,     /:

1.  :
ַֹ ֵֹ ______ָ ְָֹ       .       

2.  :
ָ ּ ֶֶ ָָ ְֵֶֹ ַ _____               

3.  :
ִֹ ָֹ ֶָ ְֹּ ______ ָ               

4.  :
ְַָּּּ ִִ ְּ_______ָ ְִֵָּ              

5.  :
ִַַָּ ִִָּ ָֹּ ______ֵֹ               

6.  :
ְִָ ֵֹ ָ _______ ֹ ְִָּּ               

7.  :
ְַַָּּ ְִִָ ______ּ ָּ              

8.  :
ִָּ ִֵַַ ֶֶֹ ________               

9.  :
ִָ ___________ ֶ ְַָ ְְִִַָּּ              


several