נושא:   התחממות גלובלית    מחבר/ת:   חניתה    לכיתות:   ג,ד,ה,ו,ח,     התלמיד/ה:

1. איזו תופעה חזויה כתוצאה מההתחממות הגלובלית?
רעידות אדמה חמורות
התפרצויות געשיות גדולות יותר
הצטמצמות שכבת האוזון
עלייה במפלס המים באוקיינוסים

2. שריפה של דלקים מאובנים מגבירה את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה .איזו השפעה אפשרית יש לעליית ריכוז הפחמן הדו- חמצני על כדור הארץ?
אקלים חם יותר
אקלים קר יותר
לחות נמוכה יותר
יותר אוזון באטמוספרה

3. "אפקט החממה "הוא תהליך חיובי במהותו כי הוא:
שומר על טמפרטורה ממוצעת של כ -20 מעלות על פני כדור הארץ
תהליך זה כולא את החום בין פני השטח לבין שכבת גזי החממה
עוזר בויסות הטמפרטורות על פני כדור הארץ.
כל התשובות נכונות

4. אפקט החממה הוא:
תהליך שבו נמנעת בריחת החום שנפלט מפני כדור הארץ אל החלל
תהליך שבו בורח החום מכדור הארץ
כמות גדולה של גזי החממה באטמוספרה
תשובות א+ג נכונות.

5. גזי החממה הם:
חנקן , חמצן ופחמן דו -חמצני
פחמן דו-חמצני ,אדי מים, וגז המתאן
גז המתאן ,חמצן וחנקן
כל התשובות נכונות

6. תפקידם של גזי החממה הוא:
לקרר את האטמוספרה
ליצור הפרדה בין האטמוספרה לכדור הארץ
ליצור איזון בין כמות הקרינה הנכנסת לבין כמות הקרינה הנפלטת.
לזהם את האוויר

7. ההתחממות של כדור הארץ גורמת ל...
תופעות קיצוניות של מזג אווויר
הדלדלות שכבת האוזון
שינוי בהרכב האוזון
אף תשובה לא נכונה

8. מה הם מקורות האנרגיה החלופיים?
רוח , שמש ,מים ואנרגיה גרעינית.
רוח , גז טבעי ומים
פחם ,מים ורוח.
שמש ,גז טבעי ורוח.

9. לפניך מספר נתונים שתועדו בכדור הארץ בעשרות השנים האחרונות .אילו נתונים מהווים הוכחה מדעית להתחממות כדור הארץ?
עליה בכמות החלקיקים המוצקים באטמוספרה
עליית טמפרטורה באטמוספרה התחתונה מאז שנת 1950
ירידה במסת הקרחונים בעולם מאז שנות ה-60
התחממות האוקיינוסים בעשרות השנים האחרונות.

10. מהו הפתרון המעשי לפתרון בעיית ההתחממות?
לקרר את האטמוספרה
לדעת יותר על השפעת פעולות האדם על תהליך התחממות כדור הארץ
ללמוד יותר על תהליך ההתחממות העולמי
המדינות המתועשות יפחיתו את השימוש בדלקים מאובנים.


several צפיות