נושא:   מלכים א פרק יט    מחבר/ת:   המורה    לכיתות:   י,     התלמיד/ה:

1. בפסוק 1 נאמר: "ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה
אליהו
ואת כל אשר הרג ואת כל הנביאים בחרב".
בפסוק זה אנו רואים שני אמצעים ספרותיים.
מהם ?      
6 נקודות  

2.  השלם:
כשאיזבל שומעת שאליהו הרג את נביאי הבעל, היא כועסת מאוד ונשבעת שתנהג באליהו ע"פ אותו עיקרון של              

"מחר אשים נפשך כנפש אחד מהם"

3. בפסוק 2 אנו רואים שאיזבל משתמשת בלשון שבועה שונה, לשון רבים וזאת בשל העובדה ש..
איזבל מאמינה באלים רבים, פולטאיסטית
איזבל מאמינה באל אחד בנוסף לאלוהים, פולטאיסטית
אליהו מאמין באלים רבים, פולטאיסט

"כל יעשון ה וכל יוסיפון"

4. בפסוק 3 נאמר: "וירא ויקום וילך אל נפשו".
מה ניתן לראות בפסוק זה ומה הוא מלמד?      
4 נקודות  

5. מה ראה אליהו שגרם לו ללכת ?      
6 נקודות  

6.  השלם:
בפסוקים 4-8, אליהו מגיע למדבר ושם הוא נשכב תחת ___ _____              

7.  השלם:
____ _____ נוגע בו ואומר לו: קום ואכול, ומציע לו עוגת רצפים, שזו עוגה שנאפתה על גחלים.              

8.  השלם:
בפסוק 7 שוב המלאך נוגע באליהו והפעם הוא נותן לו לאכול אכילה שתתן לו כוח ל-40 יום ו-              

9. בפסוק 8 מתרחשים שני ניסים, מהם הניסים ?      
4 נקודות  

10. בפסוק 9 אלוהים שואל את אליהו: "מה לך פה אליהו" ? .
אנו רואים קושי בעצם השאלה.
הרי אלוהים יודע. מדוע בכל זאת הוא שואל ?      
4 נקודות  

אליהו עונה לאלוהים: "ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי
עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב
ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה".

11.  השלם:
כאן אליהו מאשים בהאשמה קולקטיבית את כל העם בחטאים שלמעשה אשמה בהם               

אנלוגיה בין אליהו למשה

12. מהן נקודות הדימיון ?      
10 נקודות  

13. מהן נקודות השוני ?      
10 נקודות  

פסוקים 11-12 תיאור ההתגלות
"והנה.. ורוח גדולה.. לפי ה לא ברוח ה
ואחר הרוח רעש לא ברעש ה
ואחר הרעש אש לא באש ה
ואחר האש קול דממה דקה".
ואחר הרוח רעש לא ברעש ה
ואחר הרעש אש לא באש ה
ואחר האש קול דממה דקה". " >
האמצעים הספרותיים

14. מהם האמצעים הספרותיים ?      
6 נקודות  
------------------------------------------------


15. מה אלוהים רוצה לרמוז לאליהו ?      
7 נקודות  

16. בפסוקים 13-14 אלוהים שואל שוב את אליהו: "מה לך פה
אליהו", בפעם השנייה ואליהו עונה לאלוהים את אותה
תשובה כמו בפעם הראשונה.

מדוע אלוהים שואל את אותה השאלה בפעם השנייה ?      
4 נקודות  

17. בפסוקים 15-16, מהם המינויים שאלוהים מבקש מאליהו
לבצע ?      
7 נקודות  

18. מכל שלושת המינויים, מהו המינוי הבעייתי ביותר ?
מדוע ?      
4 נקודות  

19.  השלם:
בפסוק 17-18 יש לנו דגם של שלושה ו              

20. אלוהים מבטיח שכל מי שעובד ועבד את הבעל יענש באמצעות המינויים והיחידים שינצלו הם..
אף אחת מהתשובות אינה נכונה
אלה אשר כן עבדו את הבעל
אלה אשר לא עבדו את הבעל

21.  השלם:
בפסוקים 19-21, אליהו מבצע רק את המינוי השלישי וממנה את _____ לנביא תחתיו באופן סמלי בלבד.              

22.  השלם:
המינוי נעשה ע"י השלכת ה              

23.  השלם:
אלישע בא ממשפחה שמצבה הכלכלי מצוין והוא מבקש מאליהו להיפרד מ              

24. אליהו אומר לאלישע: "לך שוב כי מה עשית לך".
כאן אליהו מבקש להתנתק מאלישע.
מה אליהו מנסה לבחון כאן ?      
6 נקודות  


several צפיות