נושא:   חגי תשרי    מחבר/ת:   ברוך שטיין    לכיתות:   ה,יב,     התלמיד/ה:

1. המצוה המיוחדת בראש השנה, היא
שמיעת קול שופר
ישיבה בסוכה
צום
נטילת לולב

2. כמה ימים אנו חוגגים את ראש השנה?
1
2
3
4

3. כמה ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה?
7
9
18
19

4. את הקטע המתחיל במילה "עננו", מוסיפים בתפילת העמידה ב:
מוצאי שבת
תענית
ראש השנה
סוכות

5. את המילים המלך הקדוש, אומרים בתפילת העמידה ב:
עשי"ת
סוכות
שמיני עצרת
אסרו חג

6. "תשליך", אומרים ב:
ראש השנה
שמחת בית השואבה
שמחת תורה
ליל הסדר

7. "בין כסה לעשור", הוא כינוי ל:
ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים
ימי "חול המועד" סוכות.
ימי "ספירת העומר".
ימי החנוכה.

8. עשי"ת, הם:
הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים
ימי חול המועד
שלש הרגלים
ימי "ספירת העומר"

9. את הקטע המתחיל במילים "אתה חוננתנו", מוסיפים בתפילת העמידה,
רק במוצאי שבת
בראש חודש
רק במוצאי חג
גם במוצאי שבת וגם במוצאי חג

10. שתי התעניות בחודש תשרי, הן:
יום כיפור ותענית אסתר
צום גדליה ותענית בכורות
צום גדליה ויום כפור
תענית בכורות ותענית אסתר

11. "סעודה מפסקת", אוכלים:
רק בערב יום כיפור.
רק בערב תשעה באב.
גם בערב תשעה באב וגם בערב יום כיפור.
רק בשמיני עצרת.

12. התאריך של יום כיפור, הוא:
א בתשרי
ח בתשרי
ט באב
י בתשרי

13. התאריך של צום גדליה, הוא:
ג בתשרי
ה בתשרי
י בתשרי
י בטבת

14. החגים הנקראים "שלש רגלים", הם:
ראש השנה, יום כיפור, סוכות.
ראש השנה, סוכות, פסח.
סוכות, פסח, שבועות.
פסח, שבועות, ראש השנה.

15. השם הנוסף של חג הסוכות, הוא:
חג האביב
חג הקציר
חג החירות
חג האסיף

16. באלו חגים יש "חול המועד"?
רק בסוכות ובפסח.
גם בסוכות וגם בשבועות.
רק בשבועות.
רק בסוכות.

17. את הקטע המתחיל במילים "יעלה ויבוא", אומרים:
רק בראש חודש
רק בחגים
גם בראש חודש וגם בחגים
רק בשבת

18. את הקטע המתחיל במילים "יעלה ויבוא", אומרים:
רק בתפילת העמידה.
רק בברכת המזון.
גם בתפילת העמידה, וגם בברכת המזון.

19. באיזה חודש עברי, חל "שמחת תורה"?
תשרי
אלול
ניסן
חשון

20. אחר שלשה חגים חל "אסרו חג"
אחר "שלש רגלים"
אחר פורים, חנוכה ויום העצמאות.
אחרי צומות.
אחרי פסח, שבועות וראש השנה.


several צפיות