הַתאַמַת מִלָּה לִתמוּנָה 7  נַ נַ ס  

  אָ נָ נ ס  

  אָ גָ ס  

  חָ סָ ה  several צפיות